Vilkår

Alminnelige leveringsbetingelser

for erverv av solcelleanlegg fra TrøndelagKraft

 

1. Anvendelsesområde

  1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for erverv av solcelleanlegg med tilhørende komponenter og produkter («Anlegget») fra TrønderEnergi Marked AS, org. nr. 993 385 565, («Leverandøren») til kjøper («Kunden»), med mindre andre særskilte vilkår

   er skriftlig avtalt mellom partene.
  2. Avtalen mellom Kunden og Leverandøren om erverv av Anlegget består av disse

   alminnelige leveringsbetingelsene, de vilkår som følger av Leverandørens tilbud i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår dersom slike foreligger. Ved eventuell motstrid går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

  3. Ervervet er regulert av den til enhver tid gjeldende forbrukerkjøpslovgivningen.

2. Strømavtale

  1. Ved erverv av Anlegget forplikter Kunden seg til å benytte Leverandøren som strømleverandør. Strømavtalen mellom Kunden og Leverandøren har en bindingstid på 12 måneder. Etter endt bindingstid kan strømavtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers oppsigelsestid.

3. Tilknytnings- og nettleieavtale

  1. For å muliggjøre salg av Kundens strømproduksjon utover eget forbruk må Kunden inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med netteier.

4. Pris

  1. Prisen for Anlegget fremgår av Leverandørens tilbud i bestillingsløsningen.

    

5. Betalingsbetingelser

  1. Kjøpesummen for Anlegget inklusiv installasjon forfaller til betaling 14 dager etter at Anlegget er ferdig installert.

  2. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall iht. lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

6. Kredittvurdering og finansieringsbevis

  1. Kunden aksepterer at Leverandøren kan innhente kredittvurdering av Kunden. Anlegget vil først settes i bestilling etter at tilfredsstillende kredittvurdering er innhentet. 

  2. Dersom Kunden velger å finansiere ervervet gjennom låneopptak hos Leverandørens finansieringspartner vil Anlegget settes i bestilling når lånetilsagn foreligger.

7. Levering og installasjon

  1. Anlegget skal leveres hos Kunden på det tidspunktet som fremgår av Leverandørens tilbud i bestillingsløsningen.

  2. Anlegget leveres og installeres hos Kunden i samsvar med de krav til installasjon som fremgår av tilknytningsavtalen mellom Kunden og netteier.

  3. Kunden skal i forbindelse med levering gi Leverandøren og installasjonsfirma som opptrer på Leverandørens vegne, nødvendig tilgang til sikringsskap samt legge til rette for en effektiv installasjon og montering av Anlegget. Kunden har ansvar for at det er plass til å montere måler i sikringsskapet, samt at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskapet. Eventuelle merkostnader som påløper for å muliggjøre slik montering bæres av Kunden. Kunden er orientert om og har akseptert at det må trekkes kabel fra taket til vekselretteren i forbindelse med installasjon av Anlegget.

8. Forsinket levering

  1. Leverandøren tar forbehold om forsinkelse som følge av forsinket levering fra underleverandører.

  2. Dersom Leverandøren finner at levering ikke kan skje til rett tid, eller forsinkelse anses sannsynlig, skal Kunden uten ugrunnet opphold skriftlig informeres om dette og Leverandøren skal samtidig angi årsaken til forsinkelsen, og så vidt mulig angi nytt tidspunkt for levering.

  3. Finner Kunden at han ikke vil kunne motta Anlegget på det avtalte tidspunkt, eller må forsinkelse fra Kundens side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele Leverandøren dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig angi det tidspunkt mottak og installasjon vil kunne finne sted.

9. Risikoen for Anlegget

  1. Kunden erverver og eier Anlegget fra levering skjer på Kundens adresse. Risikoen for Anlegget går fra samme tidspunkt over på Kunden. Kunden har således selv ansvar for å føre tilsyn med Anlegget etter levering.

10. Angrerett

  1. Kunden har 14 kalenderdager angrerett på kjøpet, regnet fra levering av Anlegget på Kundens adresse. Ved utøvelse av angrerett skal angrerettskjema tilsendt på e-post benyttes. Ved utøvelse av angrerett  skal forbrukeren betale de direkte kostandene ved  retur og demontering av Anlegget. Leverandøren forbeholder seg retten til å avvente installasjon av Anlegget inntil angrefristen er utløpt.

11. Mangel ved Anlegget -  reklamasjonsfrist

  1. Dersom det foreligger en mangel ved Anlegget skal Kunden innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget mangelen, gi Leverandøren skriftlig melding om dette (reklamasjon). Ved evt. mangler har Leverandøren  rett til å reparere eller erstatte hele eller deler av Anlegget.

  2. Leverandøren har ikke ansvar for mangler som skyldes tilstanden på taket til Kunden.

  3. Leverandøren hefter ikke for mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold fra Kundens side eller forandringer på Anlegget foretatt uten Leverandørens samtykke.

  4. Leverandørens ansvar omfatter ikke normal slitasje og forringelse av Anlegget.

12. Garantier

  1. Leverandøren gir ingen egne garantier for Anlegget overfor Kunden. For øvrig har Kunden de rettigheter overfor både Leverandør, underleverandør  og fabrikant/importør som følger av den til enhver tid gjeldende forbrukerkjøpslovgivning og øvrig ufravikelig lovgivning.

13. Kundens ansvar

  1. Det er Kundens ansvar å søke om offentligrettslige tillatelser (f.eks. søknad om fasadeendring til kommunen samt nabovarsler) hvis det kreves for å kunne installere Anlegget.

  2. Det er Kundens ansvar at taket som Anlegget skal monteres på er i god stand og egnet for montering av Anlegget.

14. Salg av overskuddsstrøm (plusskunde)

  1. Vilkårene for salg av overskuddsstrøm følger av strømavtale mellom Kunden og Leverandør, men kan senere ivaretas av andre markedsaktører Kunden velger å inngå avtale med. For informasjon om plusskundeordning i TrønderEnergi se: https://tronderenergi.no/sol/plusskunde

  2. Vilkårene for salg av overskuddsstrøm til Leverandøren skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende offentligrettslig regelverk. Eventuelle nye kostnader eller avgifter som følge av endring av offentligrettslig regelverk, skal dekkes av Kunden.

15. Ansvarsbegrensninger

  1. Anleggets produksjonsevne avhenger av en rekke forhold, slik som vær/solforhold, beliggenhet og vinkling på Kundens tak mv. Leverandørens beregninger av verdier i forprosjekteringen er således kun anslagsvis. Kunden er innforstått med at Kunden selv bærer risikoen for Anleggets effektivitet, og at Leverandøren ikke garanterer for noen minimumsproduksjon.

  2. Leverandøren har intet ansvar for skade voldt av Anlegget på person, fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade. Kunden skal holde Leverandøren skadesløs i den utstrekning Leverandøren pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som er nevnt i første setning. Leverandøren hefter i alle tilfeller kun for direkte tap Kunden er påført som følge av grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side.

16. Personopplysninger

  1. Personopplysninger om Kunden som Leverandøren får tilgang til under avtaleforholdet skal behandles i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning med tilhørende forskrift.

  2. Behandlingsansvarlig for innhentede personopplysninger er Leverandøren.

17. Produksjonsdata

  1. Kunden samtykker til at Leverandøren kan innhente og benytte produksjonsdata fra Anlegget i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning og i den utstrekning det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

  2. Leverandøren skal benytte Kundens produksjonsdata ved fakturering og ved feilsøking/overvåkning av Anlegget.

  3. Videre samtykker Kunden til at Leverandøren kan benytte produksjonsdata til å føre produksjonsstatistikk, samt til bruk i markedsføring (i anonymisert form). Kunden gir Leverandøren tillatelse til å videreformidle produksjonsdata fra Anlegget til tredjeparter for bruk innen forskning og utvikling/tilpasning av konsepter og produkter innen fornybar energi og smart teknologi.

  4. Kunden gir også Leverandøren tillatelse til å videreformidle produksjonsdata til underleverandør av Anlegget. Underleverandør av Anlegget kan kun bruke produksjonsdataene i anonymisert form, og kun som grunnlag for enten utarbeidelse av solproduksjonsdata eller for å dokumentere valg av tekniske løsninger. Kunden gir også tillatelse til at underleverandør av Anlegget kan innhente produksjonsdata for de formål som er nevnt i foregående punktum, fra Anlegget eller fra leverandøren av Anleggets vekselretter.

  5. Øvrige anvendelsesområder for bruk av produksjonsdata skal avtales særskilt mellom Leverandøren og Kunden.

  6. Kunden har til enhver tid rett til innsyn i produksjonsdata, produksjonsverdier og lagrede personopplysninger om Kunden.

  7. Kundens samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Samtykket opphører automatisk dersom Kunden sier opp strømavtalen med Leverandøren.

18. Overdragelse

  1. Dersom Kunden ønsker å overdra avtaleforholdet med Leverandøren før Anlegget er betalt krever dette skriftlig samtykke fra Leverandøren.

  2. Leverandøren kan fritt overdra denne avtalen til et annet selskap, likevel slik at Kundens vilkår etter avtalen forblir uendret etter overdragelsen.

19. Støtte fra Enova

  1. Kunder som kjøper og får installert Anlegget kan motta støtte fra Enova. Kunden må selv søke om Enova-støtte, men Leverandøren vil være behjelpelig i prosessen.   

20. Klageorgan

Klager skal rettes til Leverandøren innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes kan Kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling, eller benytte seg av den felleseuropeiske klageportalen for nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO

Strømavtalen

Kontraktsvilkår for «Sol-strøm» mellom kunde og TrøndelagKraft, heretter kalt «TEM»

1.  Avtalen
 

Strømavtalen består av betingelser gitt i Energi Norges «Standard kraftleveringsavtale», samt  disse  særvilkårene  for levering av strøm og  øvrige prisvilkår gitt i TEM sitt tilbud til kunden. Ved motstrid vil disse særvilkårene gå foran.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt trer avtalen i kraft tidligst 7 virkedager etter at TEM har mottatt signert avtale fra kunden samt alle nødvendige opplysninger. 

2.  Endring av vilkår

Disse særvilkårene og øvrige prisvilkår gitt i TEM sitt tibud til kunden kan endres av TEM med direkte varsel. Som direkte varsel menes brev eller elektronisk melding via e-post eller sms. Gjeldende særvilkår og prisvilkår er til enhver tid tilgjengelig på DinSide. 

Endringer i pris, så vel som vesentlige vilkårsendringer, vil bli foretatt tidligst 14 dager etter direkte varsel til kunde.

3.  Generelt

Kunden gir TEM tillatelse til å innhente fødselsnummer/d-nummer fra Det sentrale folkeregisteret for entydig å kunne identifisere kunden og ivareta personvernet i den nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet. Nærmere informasjon om el-hub finnes her.

Ved bestilling av strøm gir kunden TEM fullmakt til å:

·         iverksette leverandørbytte og gi informasjon om dette til nettselskapet. 

·         innhente nødvendige opplysninger fra

 

·         nettselskapet for å gjennomføre leverandørbytte. 

·         si opp eventuelle kraftleveranser fra andre kraftleverandører med virkning fra tidspunktet for ikrafttredelse av avtalen med TEM.

·         melde ut- og innflytning til nettselskapet ved flytting. 

·         motta faktura for nettleie på kundens vegne slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett (gjennomfakturering) dersom kundens nettselskap har gitt TEM mulighet til å inngå avtale om slik fakturering.

2. Strømpris

Innkjøpsprisen vår beregnes etterskuddsvis ut ifra alle prisene per time gjennom hele måneden på den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA som vektes basert på TrønderEnergi Nett sin justerte innmatingsprofil. Det vil si at vi tar hensyn til når på døgnet en gjennomsnittskunde bruker strømmen og at prisen varierer time for time.

Her inngår også en forholdsmessig andel av kostnader forbundet med å operere som strømleverandør. I tillegg tilkommer påslag som blant annet dekker kostnader til innkjøp av offentlige lovpålagte elsertifikater. Opprinnelsesgarantier, som er et bevis på at tilsvarende mengde strøm som kunden forbruker blir produsert av fornybare energikilder, inngår i prisen.

3. Avregning og betalingsvilkår

TEM avregner kundens forbruk etterskuddsvis 12 ganger i året dersom ikke annet er særskilt avtalt. Fakturering baseres på antatt årsforbruk og avlesninger som TEM mottar fra kundens netteier. Papirfaktura blir belastet med fakturagebyr på kr 49,- inkl. mva. per faktura. Vi anbefaler kunden å opprette eFaktura eller e-postfaktura for å unngå fakturagebyret. Kunden plikter å holde TEM oppdatert med korrekt kunde- og kontaktinformasjon til enhver tid.

Kunder i TrønderEnergi Nett sitt nettområde vil motta en felles faktura som omfatter strømforbruk, nettleie samt fradrag for eventuelt salg av overskuddsstrøm (gjennomfakturering). Kunder utenfor TrønderEnergi Nett sitt nettområde vil motta faktura som omfatter strømforbruk og fradrag for eventuelt salg av overskuddsstrøm. Nettleie vil, for disse kundene, faktureres på egen faktura fra nettselskapet.

Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til TEM på kundens vegne ved gjennomfakturering.

Ved forsinket betaling vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, eller TEM har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted, vil leveransen fra TEM opphøre. 

TEM forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og avslå/avslutte strømleveranse basert på innhentede opplysninger. Likeledes vil TEM kunne kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for dette. 

4. Plusskunde

I perioder hvor kunden produserer mer strøm enn kunden forbruker vil TEM kjøpe denne overskuddskraften fra Kunden.

Pris for overskudsstrømmen fremgår av tilbudet til kunden og de til enhver tid gjeldende plusskundevilkår slik disse fremgår på https://tronderenergi.no/sol/plusskunde  

Endringer i pris, så vel som vesentlige vilkårsendringer, vil bli foretatt tidligst 14 dager etter direkte varsel til kunde, jf. pkt. 2 ovenfor.

For å kunne være i posisjon til å levere strøm tilbake på strømnettet forutsetter dette at kunden har inngått avtale om tilknytning med nettselskapet som har geografisk tilhørighet på adressen hvor solcelleanlegget er montert.

Kostnader forbundet med eventuelt målerbytte er et forhold mellom netteier og kunden.

Vilkårene for salg av overskuddsstrøm til TEM skal til enhver tid være i samsvar med gjeldende offentligrettslig regelverk. Eventuelle nye kostnader eller avgifter som følge av endring av offentligrettslig regelverk, skal dekkes av Kunden.

5. Forbehold

Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter samt endringer i rammebetingelsene for kraftomsetning.

Avtalen gjelder kun for forbrukere som har målere med samlet forbruk mindre enn 100 000 kWh per år.

6. Diverse

TEM kan kontakte kunde (også tidligere kunde) via telemarketing, digitale flater og/eller annen elektronisk kommunikasjon. Informasjon og distribusjon av tilbud i forbindelse med eventuelle fordelsprogram og/eller samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidspartnere, vil bli kommunisert via SMS eller epost. DinSide kan i særskilte tilfeller også nyttes til dette formålet. TEM benytter seg av informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider. 

7. Personopplysninger

 

Personopplysninger om kunden som TEM får tilgang til under avtaleforholdet  vil behandles i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning.